Pravno obvestilo

Pravno obvestilo

1.   Uvod

1.1. To obvestilo vsebuje pogoje za uporabo spletnega mesta podjetja MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. na spletnem naslovu www.nauticshop.info ter vseh spletnih mest, ki izhajajo iz tega spletnega mesta in, ki so povezana z njim (v nadaljevanju: spletno mesto). Uporabnik z vstopom na to spletno mesto soglaša, da je v celoti seznanjen s tem pravnim obvestilom in da se strinja z vsemi spodaj navedenimi pogoji, pod civilno in kazensko odgovornostjo.

1.2. Uporabnik, ki se ne strinja z vsemi spodaj navedenimi pogoji, nima dovoljenja za uporabo tega spletnega mesta.

1.3. Spletno mesto, vključno z vso njegovo vsebino je last podjetja MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o., Celovška cesta 291, 1000 Ljubljana.

1.4. S pojmom uporabnik je označen vsakokratni obiskovalec spletnega mesta ne glede na to ali ima na spletnem mestu odprt uporabniški račun ali ne. 

1.5. Morebitna neveljavnost posameznega določila ne vpliva na veljavnost preostalega pravnega obvestila.

1.6.MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja določb tega pravnega obvestila, katerih koli drugih splošnih pogojev ali pravnih obvestil na spletnem mestu.

1.7. V primeru dvoma glede uporabe ali interpretacije tega pravnega obvestila oz. njegovih posamičnih določb in/ali drugih pravih ali nepravnih vsebin na spletnem mestu je uporabnik dolžan vprašati podjetje MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. za interpretacijo (teh) nejasnih vsebin. Uporabnik navedeno vprašanje kot tudi vsa ostala vprašanja, nejasnosti, težave pri uporabi spletnega mesta posreduje na elektronski naslov info@nauticshop.info. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. se zavezuje odgovoriti uporabniku v najkrajšem možnem času in po potrebi ter lastni presoji odpraviti napako ali pomanjkljivost.

1.8. V kolikor je to pravno obvestilo v nasprotju s slovenskimi predpisi ali z drugimi pravnimi obvestili, pogoji poslovanja ipd. se uporabljajo določbe tistega pravnega obvestila, ki je specialnejše (lex specialis) v konkretnem primeru/zadevi.

 

2.   Pravila ravnanja in obnašanja

2.1. Pravila ravnanja in obnašanja uporabnikov na spletnem mestu morajo biti skladna s predpisi, moralo in splošno družbenimi normami. Prepovedana so vsa dejanja, ravnanja, uporaba besed, znakov, fotografij, znakov, emblemov in drugih pojavnih oblik komuniciranja, ki so kakor koli žaljiva, nemoralna, nedostojna ali kako drugače neprimerna.

2.2. Prepovedana je vsakršna oblika izkazovanja rasne, spolne, verske, politične, narodnostne ali druge oblike diskriminacije ali nestrpnosti.

2.3. Vsa dejanja na spletnem mestu, kjer bo obstajal sum storitve kaznivega dejanja, bo podjetje MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. prijavilo pristojnim državnim organom.

 

3.   Vsebina spletnega mesta, avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine

3.1. Namen spletnega mesta je širši zainteresirani javnosti ponuditi kontakte in opise preverjenih in kakovostnih izvajalcev različnih storitev. Namen spletnega mesta ni reklamiranje ponudnikov storitev, temveč spletno mesto predstavlja nekakšen spletni imenik tistih izvajalcev storitev, s katerimi imajo uporabniki spletnega mesta pozitivne izkušnje.

3.2. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. si pridružuje pravico do prostega preudarka pri objavljanju posameznih podjetij, prav tako si pridružuje pravico do odločanja o izbrisu oz. izključitvi predstavljenih podjetij na spletnem mestu.

3.3. Vsa besedila, grafične podobe, znaki, razpredelnice, fotografije, vizualni in uporabniški vmesniki ter druge oblike informacij (v nadaljevanju: vsebine) vključno (vendar ne omejeno) s strukturo, postavitvijo, dizajnom, obliko in videzom, objavljene na tem spletnem mestu so last podjetja MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. in so kot take predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine skladno s predpisi, ki urejajo avtorsko in sorodne pravice, ter gospodarsko in konkurenčno pravo.

3.4. Predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine skladno s predpisi, ki urejajo avtorsko in sorodne pravice ter gospodarsko in konkurenčno pravo so tudi vsi logotipi, znaki, fotografije in druge informacije o posameznih podjetjih, ki so predstavljena na spletnem mestu.

3.5. Brez pisnega soglasja podjetja MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ali podjetja, ki je predstavljeno na spletnem mestu, uporabnik ne sme kopirati, razmnoževati, javno objavljati, predvajati ali na kakršen koli drug način distribuirati spletno mesto ali njegovo vsebino ali dele vsebine na kateri koli drug računalnik, strežnik, spletno stran ali kateri koli drug medij, ki je namenjen publiciranju, distribuciji ali kakršni koli drugi komercialni aktivnosti.

3.6. Brez pisnega soglasja podjetja MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. je prepovedana uporaba, prenašanje, kopiranje in kakršno koli drugo distribuiranje spletnega mesta ali njegovih vsebin ali delov vsebine v komercialne namene.

3.7. Uporabnik sme prenašati iz spletnega mesta tiste tabele, datoteke z besedili in drugo vsebino, ki je na spletnem mestu posebej namenjena za prenos in je temu primerno tudi označena. Tudi vsebine, ki so namenjene prenosu, so avtorsko zaščitene in so namenjene zgolj in izključno osebni in nekomercialni uporabi. Uporabnik iz prenesenih vsebin ne sme odstraniti lastniških izjav, prav tako prenesenih vsebin ne sme spreminjati, jih kopirati in/ali posredovati kateremu koli mediju.

3.8. V primeru dvoma ali je določeno vsebino (tabelo, datoteko, mapo..) dovoljeno prenašati iz spletnega mesta je uporabnik, skladno s točko 3.6. tega obvestila, dolžan vprašati podjetje MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.  za soglasje oz. za interpretacijo teh pravnih obvestil kaj je dopustno in kaj ne.

 

4.   Omejena uporaba spletnega mesta

4.1. Vsebine, ki se nahajajo na tem spletnem mestu so namenjene izključno osebni uporabi. Uporabnik tega spletnega mesta in njegovih vsebin ne sme uporabljati nezakonito ali v nasprotju s tem pravnim obvestilom. Prepovedan je vsakršen nepooblaščen vstop, vdor ali poskus nepooblaščenega vstopa ali vdora na spletno mesto ali na strežnik podjetja MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. Prepovedano je kopiranje, distribuiranje, spreminjanje, prikazovanje, objavljanje, licenciranje, razmnoževanje vsebin ali kakršna koli uporaba spletnega mesta na način, ki bi obremenil, škodoval ali onemogočil to spletno mesto.

4.2. Prepovedano je preizkušati protivirusne in druge zaščite spletnega mesta ter vsakršen poizkus onemogočanja zaščit spletnega mesta. Vsako dejanje, ki bi nesorazmerno obremenilo ali onemogočilo omrežje ali strežnik spletnega mesta ali omrežje ali strežnik, ki je kakorkoli povezan s tem spletnim mestom, je prepovedano. Prepovedano je s katerokoli napravo ali načinom delovanja onemogočiti pravilno delovanje tega spletnega mesta. Onemogočanje pravilnega zaključka vseh aktivnosti tega spletnega mesta, tudi aktivnosti, ki nastajajo v povezavi z drugimi uporabniki je prepovedano.

4.3. Prepovedano je vsako nepooblaščeno zbiranje informacij o drugih uporabnikih tega spletnega mesta in njihovih uporabniških računih ter osebnih podatkih, nastopanje pod tujim uporabniškim imenom in lažno predstavljanje. Prepovedano je onemogočanje drugim osebam, da bi dostopale na to spletno mesto.

 

5.   Uporaba uporabniških računov

5.1. Za uporabo določenih storitev, programov ali aplikacij podjetja MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o., je na tem spletnem mestu potrebna registracija oz. odprtje uporabniškega računa, s katerim uporabnik pridobi uporabniško ime in geslo. Uporabnik je v celoti  sam zavezan k primerni zaščiti svojega uporabniškega računa in gesla. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ne odgovarja za morebitne vdore, nepooblaščeno uporabo ali zlorabo uporabniških računov. V primeru, ko uporabnik zazna vdor, nepooblaščeno uporabo ali zlorabo njegovega uporabniškega računa je o tem dolžan nemudoma obvestiti MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. Uporabnik sam odgovarja tako podjetju CPS skupina d.o.o. kot tudi drugim uporabnikom tega spletnega mesta za škodo, ki je nastala zaradi vdora, nepooblaščenega vstopa ali zlorabe njegovega uporabniškega računa, če je vdor, nepooblaščen vstop ali zloraba uporabniškega računa posledica uporabnikove nepazljivosti oz. dejstva, da uporabnik ni poskrbel za primerno zaščito svojega uporabniškega računa, imena in gesla.

5.2. Uporabnik sme uporabljati svoj uporabniški račun le v svojem imenu in za svoj račun. Prepovedana je zloraba ali uporaba uporabniških računov, imen in/ali gesel drugega uporabnika brez njegovega izrecnega soglasja.

5.3. Skladno s predpisi je vsak uporabnik dolžan uporabljati svoje ime in svojo identiteto. Vsaka uporaba drugega imena in/ali identitete, ki ne omogoča jasne in nedvoumne ugotovitve imena in identitete uporabnika, predstavlja kršitev tega pravnega obvestila.

5.4. Vsak uporabnik ima pravico in dolžnost uporabljati zgolj in samo svoje ime in identiteto. Uporaba tujega imena ali identitete ima za posledico civilno in kazensko odgovornost, prepoved dostopa na spletno mesto in druge sankcije, ki so določene s predpisi in tem pravnim obvestilom. Uporaba tujega imena ali identitete je prepovedana tudi v primeru njenega soglasja.

5.5. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja določb tega člena.

 

6.   Povezave do drugih spletnih mest

6.1. Na tem spletnem mestu se nahajajo tudi povezave do drugih spletnih mest, ki niso last podjetja MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. in niso v nikakršni povezavi s podjetjem MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ali njegovim spletnim mestom. Podjetje MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. omogoča povezave do drugih spletnih mest zgolj z namenom, da uporabniku olajša brskanje po spletu za informacijami, ki so povezane s podjetjem MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ali podjetji, ki so predstavljena na spletnem mestu ali samim spletnim mestom. Podjetje MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za spletna mesta, do katerih se na tem spletnem mestu nahajajo povezave. Podjetje MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ne odgovarja za točnost informacij na teh spletnih mestih, za njihovo vsebino in pravilno delovanje. Odgovornost za uporabo spletnih mest, do katerih lahko uporabnik dostopa s povezave na tem spletnem mestu, prevzema uporabnik sam. Uporabnik se je zavezan sam seznaniti z  vsebino in pravilnostjo spletnega mesta.

 

7.   Omejena odgovornost

7.1. Vse vsebine na tem spletnem mestu so zgolj informativnega značaja. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi uporabe vsebin na tem spletnem mestu. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. se trudi za točnost in pravilnost informacij, vendar ne odgovarja za morebitne nepravilnosti. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe vsebin brez predhodnega obvestila in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi spremembe vsebin. Uporabnik, kot tudi podjetja, ki so predstavljena na spletnem mestu, so zavezana k preverjanju sprememb in upoštevanju vsakokratnih pravnih obvestil.

7.2. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ne zagotavlja pravilnega delovanja tega spletnega mesta in ne zagotavlja, da bodo morebitne napake na tem spletnem mestu odpravljene. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. uporabniku prav tako ne zagotavlja, da bo uporaba tega spletnega mesta prinesla določene s strani uporabnika pričakovane rezultate. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. prav tako ne prevzema odgovornosti za delo podjetij, ki so predstavljena na spletnem mestu. Vsi dogovori z izvajalci storitev, ki so predstavljeni na spletnem mestu, potekajo med uporabnikom in izvajalcem storitve, pri čemer nima MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. nobene vloge. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za opravljene ali neopravljene storitve na spletnem mestu predstavljenih izvajalcev storitev.

7.3. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ne prevzema odgovornosti za datoteke, prenesene iz tega spletnega mesta, ki so morebiti okužene z virusi ali kako drugače poškodovane. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ne daje nobenih garancij na to spletno mesto ali na uporabo tega spletnega mesta in ne zagotavlja točnosti in pravilnosti informacij. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ne odgovarja za ravnanje in/ali opustitve ravnanj tretjih oseb, ki so povezana z uporabnikovo uporabo tega spletnega mesta ali katerih koli izdelkov in/ali storitev podjetja MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. Uporabnik prevzema vso odgovornost za uporabljanje tega spletnega mesta in vseh spletnih mest, do katerih lahko dostopa preko povezav, ki so objavljene na tem spletnem mestu. Uporabnik, ki ni zadovoljen s tem spletnim mestom ali njegovo vsebino ali delom njegove vsebine ni upravičen do nobenega drugega ravnanja razen zapustitve spletnega mesta. Te omejitve so del dogovora med uporabnikom in podjetjem MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.

7.4. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo ali poškodbe, ki so posledica nepravilnega delovanja tega spletnega mesta, napak ali motenj na omrežju ali spletnem mestu, zamud pri opravljanju ali končanju aktivnosti med spletnim mestom in uporabnikom ter nepooblaščenega vstopa ali vdora na to spletno mesto.

7.5. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni ali začasno ali trajno onemogoči dostop do tega spletnega mesta ali njegovih vsebin ali dela njegovih vsebin ali delovanje tega spletnega mesta ali njegovih vsebin ali dela njegovih vsebin, kadar koli in brez vezanosti na kakršen koli razlog. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.. si pridržuje pravico do začasne prekinitve v delovanju tega spletnega mesta zaradi rednih ali izrednih vzdrževalnih del, popravila napak ali opravljanja katerih koli drugih del ali sprememb na spletnem mestu.

7.6.MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. v nobenem primeru, razen kadar to določajo predpisi, ne odgovarja niti civilno niti kazensko za morebitno škodo, vključno (vendar ne omejeno) z izgubo dobička, ki bi nastala posredno, posledično ali naključno, tudi če je bilo podjetje MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. opozorjeno na možnost nastanka takšne škode.

7.7. Zaposleni družbe MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. in zunanji izvajalci v nobenem primeru ne prevzemajo odgovornosti za vsako neposredno ali posredno škodo ali izgubo dohodka, dobička ali posla, ki nastanke kot posledica ravnanja uporabnika ali tretje osebe.

 

8.   Kršitev določb

8.1. Ne glede na določbe o varstvu osebnih podatkov, bo MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. v primeru kršitve določb o uporabi tega spletnega mesta ali drugih materialnopravnih določb, za namene morebitne preiskave ali vložitve tožbe, uporabil in posredoval pristojnim organom, vse osebne podatke in druge podatke uporabnika, s katerimi razpolaga. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. si pridržuje pravico do uporabe in posredovanja osebnih podatkov tudi drugim podjetjem in organizacijam za namen zaščite pred prevaro ali zlorabo.

8.2. MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ima pravico, da uporabniku, ki je kršil določbe iz tega pravnega obvestila, kadarkoli onemogoči trenutni ali vsak nadaljnji dostop do spletnega mesta. Uporabnik je seznanjen in se izrecno strinja, da kršitev določb iz tega pravnega obvestila predstavlja nezakonito ravnanje in ravnanje nepoštene poslovne prakse, ki bo podjetju MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. povzročilo veliko materialno in/ali nematerialno škodo. C.S.P. Center za sistemske projekte d.o.o.ima prav tako pravico, da uporabniku onemogoči dostop do tega spletnega mesta, če to od njega zahtevajo za to pristojni državni organi; če to zahteva uporabnik sam; če se spletno mesto ukine oz. če pride do nepričakovanih tehničnih motenj.

8.3. V primeru uporabnikove kršitve določb iz tega pravnega obvestila, ima MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. pravico do uporabe vseh razpoložljivih pravnih sredstev zoper uporabnika. Uporabnik je seznanjen in se v celoti strinja, da bo v primeru kršitve določb iz tega pravnega obvestila, splošnih pogojev ali drugih pravnih obvestil, podjetju MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. povrnil vse stroške sodnih in upravnih postopkov, vse odvetniške in ostale stroške, ki bodo s takšnimi postopki nastali.

 

9.   Izjava o zasebnosti

9.1. Ob vsakokratnem obisku tega spletnega mesta se na strežnik tega spletnega mesta zapišejo nekateri podatki o uporabnikovem IP naslovu, datumu in času obiska spletnega mesta, spletno mesto iz katerega je uporabnik dostopal na to spletno mesto ipd. Ti podatki ne vsebujejo nobenih informacij o osebnih podatkih uporabnika in se uporabljajo zgolj v statistične namene.

9.2. To spletno mesto uporablja t.i. »piškotke«, to so datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta shranijo na trdem disku uporabnikovega računalnika. Shranjevanje »piškotkov« lahko uporabnik onemogoči tako, da spremeni nastavitve v brskalniku. Onemogočanje »piškotkov« bo morda povzročilo nepravilno prikazovanje spletnega mesta ali njegovih vsebin ali dela njegovih vsebin, za kar MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o. ne odgovarja.

9.3. To pravno obvestilo je sestavni del študije Odvetniške pisarne Petek, d.o.o., Dunajska 51, Ljubljana in je predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine skladno s predpisi, ki urejajo avtorsko in sorodne pravice, ter gospodarsko in konkurenčno pravo. Dovoljeno je tiskanje, branje in ogledovanje tega pravnega obvestila z namenom seznanitve s pogoji delovanja in uporabe spletnega mesta, ni pa dovoljeno kakršno koli kopiranje, prepisovanje, spreminjanje, ponovno objavljanje ali katera koli druga oblika reproduciranja tega pravnega obvestila.

 

10.   Zakonodaja in reševanje sporov

10.1. Za ureditev razmerij in vse morebitne spore med uporabnikom in podjetjem MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o., je določena izključna pristojnost predpisov Republike Slovenije. Vse morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, v primeru, ko se izčrpajo vse izvensodne možnosti za dosego sporazuma, pa je za reševanje sporov pristojno zanje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani (Slovenija).

 

Ljubljana, 26.10.2015

MARINEPORT trgovina in svetovanje d.o.o.

Izdelava: Kabi d.o.o